Search event
Search in radius 0 kilometers

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU WWW.RTGF.EU

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z dnia 2016.07.15.). 2. Z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

Definicje

Użytym w Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenia: 1) Usługodawca- RTGF sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Lipowej 37C lok. 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca numer KRS 0000794598, NIP 5862346785, REGON 383874251 [dalej jako RTGF], 2) Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://www.joggas.com związany z tematyką sportową, 3) Usługi- usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, 4) Użytkownik- osoba lub podmiot korzystający z Serwisu, przy czym za Użytkownika uważa się zarówno osobę lub podmiot, który dokonała rejestracji Konta w Serwisie, jak również osobę/podmiot, który korzysta z Serwisu bez rejestracji Konta, 5) Konto- funkcjonalność Serwisu umożliwiająca dostęp do niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, 6) Zarejestrowany Użytkownik- Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta w Serwisie, 7) Partner- podmiot współpracujący z RTGF na podstawie stosownej umowy, 8) Materiały- funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych, baz danych itd. związanych z tematyką sportową, 9) Regulamin- niniejszy Regulamin.

§3

Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi: a) udostępnianie Użytkownikom Serwisu Materiałów do przeglądania i komentowania, b) udostępnienia Użytkownikom do wykorzystania rozwiązań informatycznych funkcjonujących w Serwisie, c) sprzedaż produktów lub usług na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

§4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Rejestracja Konta.

1. Do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest urządzenie mające dostęp do sieci Internet wyposażone w oprogramowanie potrzebne do zwykłego przeglądania stron internetowych. 2. W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja w Serwisie, jednakże część z Usług oferowanych w ramach Serwisu, wskazanych w dalszej części niniejszego Regulaminu, dostępna jest wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników. 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami bądź w jakikolwiek inny sposób naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste. 4. W celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Użytkownik może założyć konto w Serwisie. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, a następnie dokonać aktywacji Konta za pośrednictwem linku aktywacyjnego wysłanego na adres poczty e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 5. Konto w Serwisie może założyć i posiadać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 6. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi konto w Serwisie może założyć, a następnie nim zarządzać, osoba uprawniona do działania w imieniu danego podmiotu lub posiadająca umocowanie udzielone przez taką osobę. 7. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Konta w Serwisie między Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług na zasadach szczegółowo wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy, jednakże Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto w Serwisie, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy. 8. W przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji Konta w Serwisie umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w chwili zaprzestać z korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy. 9. Zarejestrowany Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji Konta. 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jeżeli wynika ono z siły wyższej lub innych przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarii systemu teleinformatycznego, którego używa Usługodawca. 12. Usługodawca ma prawo umieszczenia w Serwisie treści o charakterze reklamowym.

§5

Materiały. Prawa autorskie

1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte (które mogą stanowić utwory, znaki towarowe, bazy danych) są chronione w sposób przewidziany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994r . (Dz.U.2016.666 t.j. z dnia 2016.05.16), ustawę prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (Dz.U.2013.1410 t.j. z dnia 2013.11.29), ustawę o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U.2001.128.1402 z dnia 2001.11.09) oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych. 2. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Materiałów zawartych w Serwisie na zasadzie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie bazy danych. Użytkownicy przez korzystanie z Materiałów zawartych w Serwisie nie nabywają do nich jakichkolwiek praw. Ponadto korzystanie z Materiałów dostępnych w Serwisie powinno odbywać się z poszanowaniem uzasadnionych interesów, Usługodawcy i nie może przekraczać zasad normalnego korzystania. 3. W przypadku korzystania przez Użytkowników z Materiałów dostępnych w Serwisie w sposób inny niż wskazany w ustępie poprzednim (bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie) Usługodawca podejmie odpowiednie czynności prawne mogące skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej. 4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, ażeby treści Materiałów publikowanych w Serwisie były na najwyższym poziomie, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za prawdziwość tychże Materiałów oraz ich dokładność i aktualność. Użytkownik wykorzystuje Materiały dostępne w Serwisie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki działań Użytkownika podjętych w następstwie wykorzystania przez niego Materiałów dostępnych w Serwisie.

§6

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Komentarze

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz norm społecznych i obyczajowych. 2. Usługodawca umożliwia Zarejestrowanym Użytkownikom dodawanie komentarzy do niektórych Materiałów znajdujących się Serwisie. 3. Usługodawca przechowuje komentarze, o których mowa w ustępie poprzednim, na serwerze Usługodawcy oraz zapewnia wyświetlanie komentarza pod Materiałem, z którym dany komentarz jest powiązany, przez okres nie dłuższy niż wyświetlanie w Serwisie tegoż Materiału. 4. Dla komentarzy mogących stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego Zarejestrowany Użytkownik z chwilą umieszczenia komentarza pod danym Materiałem udziela Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z danego utworu na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony za lit. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 4. Usługodawca może udzielać sublicencji. 5. Zakazane jest dodawanie komentarzy zawierających: a) treści wulgarne i/lub niezgodne z dobrymi obyczajami, b) treści obraźliwe, c) reklamę jawną bądź ukrytą, d) odesłania do innych witryn internetowych, e) treści naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie lub dobra osobiste), f) treści w inny sposób niezgodne z prawem. 6. W przypadku gdy komentarz będzie zawierał treści, o których mowa w ustępie poprzednim, Usługodawca usunie w sposób trwały komentarz z Serwisu. 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczony w Serwisie komentarz. Usługodawca nie jest zobowiązany do bieżącego śledzenia dodawanych w Serwisie komentarzy. Każdy Użytkownik może poinformować Usługodawcę poprzez wiadomość email wysłaną na adres: [email protected] o powzięciu informacji dotyczącej zamieszczenia w Serwisie komentarza w jakikolwiek sposób sprzecznego z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 8. Komentarz zamieszczony przez danego Użytkownika powinien nawiązywać do treści Materiału, pod którym został zamieszczony. Użytkownicy powinni dążyć do tego, aby zamieszczane przez nich komentarze były spójne z tematyką Serwisu.

§7

Konsumenci. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Przepisy niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z Użytkownikiem w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową [dalej zwany jako Konsument]. 2. Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 3. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać w formie wiadomości email na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (RTGF sp. z o.o., ul. Lipowa 37C lok. 5, 81-572 Gdynia, Polska). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Usługodawca w takiej sytuacji dokona zwrotu na rzecz Konsumenta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu) nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia poinformowania Usługodawcy o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy. 5.Usugodawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta przy realizacji Zamówienia. 6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego przez Konsumenta produktu. 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§8

Cookies. Polityka Prywatności

1. Strona korzysta z Plików cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawczyni. 4. Pliki cookies wykorzystywane są celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. Dzięki temu Usługodawca będzie mogła ulepszać Stronę. 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6. Użytkownik wyraża zgodę na zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich. 7. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w urządzeniu Użytkownika. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. 8. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

§9

Dane osobowe

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie przez Usługodawcę jest dobrowolna, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji Serwisów jak np. założenie konta w Serwisie, czy możliwość komentowania treści dostępnych w Serwisach. 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest RTGF sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Polska) przy ul. Lipowej 37C lok. 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca numer KRS 0000794598, NIP 5862346785, REGON 383874251. 3. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników Serwisu ma dla Usługodawcy znaczenie priorytetowe, w związku powyższym Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Serwisów mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Serwisów. 4. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu RTGF przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, wizerunek Użytkownika, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu. 5. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu RTGF gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług. 6. W związku z przetwarzaniem przez Usługodawca danych osobowych każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do: -dostępu do swoich danych osobowych, -żądania sprostowania swoich danych osobowych, -żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, -żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku jeśli RTGF nie będzie zobowiązana przepisami prawa do ich przetwarzania, -przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez Usługodawcę. 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane prze Usługodawcę w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 8. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Użytkownik Serwisu może zwrócić się do Usługodawcy w formie wiadomości email wysłanej na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby RTGF (RTGF sp. z o.o., ul. Lipowa 37C lok. 5, 81-572 Gdynia, Polska). W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim.

§10

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy kierować w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy: [email protected] lub w formie listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy: RTGF (RTGF sp. z o.o., ul. Lipowa 37C lok. 5, 81-572 Gdynia, Polska). 2. W reklamacji należy wskazać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres poczty email na jaki ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację oraz dokładnie opisać powód złożenia reklamacji. 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Użytkownika. Termin ten może ulec wydłużeniu jeśli rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia Użytkownika o przyczynie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie i przewidywanym czasie jej rozpatrzenia przed upływem terminu na rozpatrzenie reklamacji. 4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie Usługodawca wysyła na adres mailowy Użytkownika wskazany przez niego w reklamacji lub listownie na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika w reklamacji.  

§11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Serwisie. 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Użytkowników i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Login to your account

This site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.